Obchodní podmínky 

Základní údaje Poskytovatele

Obchodní firma: White Agency s.r.o.
Sídlo: Lumírova 21, 120 00 Praha 2 - Nusle
IČO: 27391787
DIČ: CZ27391787
Zápis v OR: u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 110649
Tel.: +420 775282836
E-mail: info@whiteagency.cz

I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) Poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem a Uživatelem prostřednictvím internetového obchodu Poskytovatele. Internetový obchod je Poskytovatelem provozován na Webové stránce.

2. Uzavřením Smlouvy Uživatel vyjadřuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součástí jsou i Podmínky ochrany osobních údajů, a potvrzuje, že se s nimi měl možnost v dostatečném předstihu před uzavřením Smlouvy seznámit a souhlasí s nimi.

3. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.  

II. Definice
1. E-mailová adresa
E-mailovou adresou je adresa elektronické pošty (e-mailová adresa), kterou Uživatel uvedl při Registraci či v Objednávce.

2. Kurzy
Kurzy jsou online kurzy nebo živé online workshopy Poskytovatele, které jsou svou povahou digitálním obsahem (nehmotným předmětem) chráněným autorským právem. Obsah, parametry a přesná specifikace kurzů jsou uvedeny u popisu jednotlivých kurzů na Webových stránkách spolu s licencí k užití těchto online kurzů.

3. Nákupní košík
Nákupním košíkem je část Webových stránek, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatele v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí Webových stránek, zejména přidáním nebo odebráním Kurzů a/nebo změnou množství vybraných Kurzů. 

4. Občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Podnikatel
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Uživatel v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že je ve smluvním vztahu s Poskytovatelem považován za podnikatele.

6. Poskytovatel
Poskytovatelem je obchodní společnost White Agency s.r.o., se sídlem Lumírova 21, 120 00 Praha 2 - Nusle, IČO: 27391787, DIČ: CZ27391787, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 110649.

7. Přístupové údaje
Přístupovými údaji je unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze Webových stránek při Registraci.

8. Registrace
Registrací je elektronická registrace Uživatele do databáze Webových stránek, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní Webových stránek a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze Webových stránek.

9. Smlouva
Smlouva o poskytování digitálního obsahu podle § 2389a Občanského zákoníku, jejímž předmětem je autorsky chráněný digitální obsah.

10. Smluvní strany
Smluvními stranami jsou Poskytovatel a Uživatel.

11. Spotřebitel
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem nebo s ním jinak jedná.

12. Uživatel
Uživatelem je jakákoliv právnická nebo fyzická osoba, s níž Poskytovatel uzavírá Smlouvu.

13. Webová stránka
Webovou stránkou je počítačový program - internetová aplikace, která je dostupná v síti internet prostřednictvím internetové adresy http://www.petragatto.com, jejíchž hlavní funkcionalitou je zobrazování, přehrávání, ukládání, výběr a objednání Kurzu Uživatelem.

III. Informace pro Spotřebitele před uzavřením Smlouvy
1. Ceny poskytovaných Kurzů jsou na Webové stránce uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých souvisejících poplatků. Součástí dohodnuté ceny nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.

2. Ceny Kurzů zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. Ceny Kurzů nejsou přizpůsobovány osobě Uživatele na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Poskytovatel nepožaduje od Uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčena povinnost Uživatele uhradit cenu Kurzu.

4. Spotřebiteli nevznikají žádné náklady na dodání ve smyslu § 1811 odst. 2 písm. e) Občanského zákoníku.

IV. Uzavření Smlouvy
1. Poskytovatel prostřednictvím Webových stránek nabízí zájemcům koupi Kurzů, a to uvedením označení Kurzů, podrobných informací o vlastnostech Kurzů, ceny Kurzu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Veškerá prezentace Kurzů umístěná na Webových stránkách je pouze informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Kurzů. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2. Pro objednání Kurzu Uživatel vloží objednávaný Kurz do Nákupního košíku Webových stránek kliknutím na tlačítko „Koupit online kurz“ nebo na tlačítko „Koupit živý online workshop“ či na tlačítko s obdobným významem. Následně vyplní objednávkový formulář, který obsahuje zejména:
- informaci o objednávaném Kurzu;
- fakturační údaje;
- platební informace (číslo karty, platnost, CVC kód);
(dále jen „Objednávka“).

3. Před odesláním Objednávky je Uživatel oprávněn Objednávku zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které do ní vyplnil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky.

4. Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v Objednávce či Uživatelském účtu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou E-mailovou adresu, telefonní číslo, identifikační údaje a případně fakturační adresu. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.

5. Objednávku Uživatel odešle Poskytovateli kliknutím na tlačítko s označením „OBJEDNAT A ZAPLATIT". Poskytovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí elektronickou poštou (e-mailem), a to na E-mailovou adresu.

6. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním na E-mailovou adresu. V případě neúspěšné úhrady je Uživatel informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem na E-mailovou adresu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti thrivecart.com a stripe.com, které poskytují technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti stripe.com.

7. Smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem je uzavřena okamžikem doručení přijetí Objednávky (návrhu na uzavření Smlouvy) ze strany Poskytovatele, jež je ze strany Poskytovatele zasláno Uživateli elektronickou poštou (e-mailem), a to na E-mailovou adresu.

8. Poskytovatel vydá Uživateli potvrzení o uzavřené Smlouvě v textové podobě v přiměřené době po jejím uzavření. Poskytovatel poskytne Uživateli v textové podobě kromě znění Smlouvy i znění těchto Obchodních podmínek, a to na E-mailovou adresu.

9. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. 

V. Smlouva
1. Uživatel na základě Smlouvy kupuje od Poskytovatele přístup ke Kurzu, který si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí Webových stránek vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Kurzu v uživatelském prostředí Webových stránek, a Uživatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za daný Kurz cenu, která je uvedena u takového Kurzu v uživatelském prostředí Webových stránek, a to prostřednictvím online platby kartou, GPay nebo Apple Pay.

2. Poskytovatel má právo až do momentu poskytnutí přístupu ke Kurzům Uživateli od Smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od Smlouvy se považuje i právní jednání Poskytovatele spočívající v oznámení Uživateli, že přístup k jím objednaným Kurzům nemůže poskytnout.

3. Součástí ceny za Kurzy nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením ceny za Kurzy (například náklady na připojení k síti internet); takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

4. Poskytovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické podobě, a to na E-mailovou adresu.

5. Je-li ze strany Poskytovatele společně s Kurzy poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Poskytovatelem a Uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Smlouvy (např. pro odstoupení od Smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu se Smlouvou a Uživatel je povinen vrátit poskytnutý dar.

6. Právo odstoupit od Smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Poskytovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny.

VI. Práva a povinnosti Poskytovatele
1. Po splnění stanovených podmínek (zejména po Registraci a úhradě ceny) umožní Poskytovatel Uživateli bez zbytečného odkladu přístup ke Kurzům prostřednictvím Webových stránek v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

2. V případě, že zakoupeným Kurzem je online kurz Poskytovatele, umožní Poskytovatel Uživateli volné přehrání Kurzu prostřednictvím Webových stránek.

3. V případě, že zakoupeným Kurzem je živý online workshop Poskytovatele, umožní Poskytovatel Uživateli účast na tomto živém online workshopu ve sjednaný den a čas, a to prostřednictvím aplikace Zoom, ze kterého bude pořízen záznam, který bude Poskytovatelem zpřístupněn Uživateli s neomezeným online přístupem. Adresu virtuální místnosti, ve které bude zakoupený online Kurz probíhat zašle Poskytovatel Uživateli v dostatečném předstihu na E-mailovou adresu.

4. Poskytovatel poskytuje Kurzy „jak jsou“ s tím, že negarantuje neomezenou dostupnost Webových stránek a Kurzů. Poskytovatel v této souvislosti neposkytuje jakékoliv záruky nebo jiné garance v rozsahu povoleném právními předpisy. Poskytovatel neodpovídá za obsah a rozsah Kurzů.

5. Poskytovatel nenese odpovědnost za nemožnost přístupu ke Kurzům způsobenou technickými vlastnostmi zařízení na kterém jsou Kurzy přehrávány (ať již z pohledu software nebo hardware) ani za žádnou škodu způsobenou nevhodností takového zařízení, ani za funkčnost nebo provoz zařízení. Za nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání Kurzů nezbytné pro řádné fungování Kurzů se považuje jakékoliv vybavení nevyhovující požadavkům stanoveným v čl. IX. těchto Obchodních podmínek.

6. Poskytovatel je oprávněn Kurzy nebo Webové stránky a jejich strukturu, sekce, části a obsah a rozsah měnit z důvodu vylepšování Kurzů nebo Webových stránek. Mají-li být Kurzy poskytovány po určitou dobu a nejedná-li se o změnu nezbytnou pro zachování Kurzů bez vad, Poskytovatel může Kurzy změnit:
- je-li to ujednáno ve Smlouvě spolu se spravedlivým důvodem pro takovou změnu;
- nevzniknou-li Uživateli změnou dodatečné náklady; a
- oznámí-li Uživateli změnu jasným a srozumitelným způsobem.

7. Zhoršuje-li změna podle čl. VI. odst. 6. Obchodních podmínek přístup Uživatele ke Kurzům nebo jejich užívání nikoli jen nevýznamně, Poskytovatel dále upozorní Uživatele v přiměřené době před provedením změny v textové podobě na povahu změny, čas jejího provedení a na právo vypovědět závazek podle čl. VI. odst. 8. Obchodních podmínek nebo na možnost zachovat Kurzy beze změny podle čl. VI. odst. 9. Obchodních podmínek.

8. Uživatel může závazek bez postihu vypovědět, zhoršuje-li změna přístup Uživatele ke Kurzům nebo jejich užívání nikoli jen nevýznamně, a to do třiceti dnů ode dne, kdy byl o změně vyrozuměn nebo od okamžiku, kdy byly Kurzy změněny, podle toho, co nastane později. Vypoví-li Uživatel závazek, použijí se § 2389n až 2389p Občanského zákoníku obdobně.

9. Čl. VI. odst. 7. Obchodních podmínek se nepoužije, umožní-li Poskytovatel Uživateli odmítnout změnu a ponechat si Kurzy bez dodatečných nákladů v původní podobě, aniž by to bylo na úkor jejich poskytování bez vad.

10. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv dočasně pozastavit zpřístupňování Kurzů nebo Webových stránek, např. z důvodu bezpečnosti, vyšší moci, rozhodnutí příslušného orgánu nebo soudu, výkonu práv potřebných pro provoz nebo údržbu Webových stránek, bez toho, aby to bylo považováno za porušení povinnosti Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen pokud možno dopředu, jinak v přiměřené lhůtě, informovat Uživatele o takovém dočasném pozastavení zpřístupňování Kurzů nebo Webových stránek oznámením zveřejněným na Webových stránkách; zároveň oznámí i důvod a předpokládanou dobu pozastavení poskytování Kurzů nebo Webových stránek.

11. Poskytovatel je oprávněn zablokovat přístup Uživatele ke Kurzům nebo na Webové stránky, ukončit nebo přerušit poskytování přístupu Uživatele ke Kurzům nebo na Webové stránky, pokud Uživatel poruší svoji povinnost vycházející z těchto Obchodních podmínek nebo v případě pokud bude mít důvodné podezření, že Kurzy zpřístupňuje třetím osobám.

12. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv v případě podstatného porušení povinností Uživatele ukončit Smlouvu odstoupením od smlouvy s okamžitou účinností, a to odesláním e-mailu Uživateli.

VII. Licenční ujednání
1. Uživatel nabývá zakoupením Kurzu licenci ke Kurzu v následujícím rozsahu:
- k jedinému způsobu užití, a to za účelem výuky předmětné dovednosti;
- Uživatel nemůže Kurz jakkoliv upravovat, měnit či užívat v rozporu s povahou Kurzu či dobrými mravy;
- k omezenému užití z množstevního hlediska v počtu jedné licence;
- k užití po neomezenou dobu;
- z územního hlediska neomezeně;
- k nevýhradnímu užití – Uživatel nemá právo poskytnout podlicenci ke Kurzu třetím osobám;
- Uživatel nemá právo postoupit licenci ke Kurzu na třetí osobu.

2. Uživatel se zavazuje nepřekročit rozsah licenčního oprávnění stanoveného v čl. VII. těchto Obchodních podmínek.

3. Uživatel se dále zavazuje neposkytnout či jinak nezpřístupnit obsah Kurzů třetím osobám. Uživatel bere na vědomí, že poskytnutím či jiným zpřístupněním obsahu Kurzů se může dopustit trestného činu „Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi“ dle § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a že je zároveň povinen Poskytovateli nahradit vzniklou škodu a nemajetkovou újmu a také zaplatit smluvní pokutu dle čl. VII. odst. 4. těchto Obchodních podmínek.

4. V případě, že Uživatel poruší svoji povinnost nepřekročit rozsah licenčního oprávnění stanovenou v čl. VII. odst. 3 těchto Obchodních podmínek je povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Výše uvedená smluvní pokuta nevylučuje právo Poskytovatele požadovat po Uživateli náhradu vzniklé škody.

VIII. Uživatelský účet
1. Aby mohl být Uživateli poskytnut přístup ke Kurzům, musí mu být ze strany Poskytovatele zřízen Registrací Uživatelský účet.

2. Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje ani jakýkoli jiný přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto způsobenou Poskytovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen Poskytovateli tuto skutečnost neprodleně sdělit. Poskytovatel v přiměřené lhůtě poskytne Uživateli nové přístupové údaje.

3. Poskytovatel může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti vyplývající mu ze Smlouvy či z těchto Obchodních podmínek.

IX. Programové a technické vybavení nutné ke spuštění Kurzů
1. Aby bylo možné bezproblémové využívání Kurzů, Uživatel musí disponovat zařízením a systémem splňujícím následující technické požadavky:
- počítač s aktualizovaným operačním systémem Windows 11 nebo macOS Ventura;
- chytrý telefon či tablet s operačním systémem iOS 16 nebo Android 13;
- aktuální verzi některého z následujících webových prohlížečů: Google Chrome, Microsoft Edge, Safari, Mozilla Firefox či Opera;
- aktuální verzi aplikace Zoom, dostupné zde https://zoom.us/download#client_4meeting 
- připojení k Internetu o rychlosti minimálně 3 Mbps.

2. Software či hardware, který nesplňuje požadavky dle čl. IX. odst. 1. může být schopný použití ke spuštění Kurzů, ale jejich kompatibilita či funkčnost nejsou zaručeny.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Spotřebitel bere na vědomí, že: 
- dle ustanovení § 1837 písm. a) Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy.
- dle ustanovení § 1837 písm. l) Občanského zákoníku nelze odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od Smlouvy zaniká, a Poskytovatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4. Občanského zákoníku.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. X. odst. 1 těchto Obchodních podmínek, může Spotřebitel odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Není-li dále stanoveno jinak, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy. Vzhledem k tomu, že předmětem Smlouvy je poskytnutí digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, končí lhůta uplynutím čtrnácti dnů ode dne uzavření Smlouvy.

3. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Poskytovateli. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v čl. X. odst. 2 těchto Obchodních podmínek. Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný Poskytovatelem, který lze nalézt na tomto odkaze: https://static.showit.co/file/Z5jdExOXQsGe5nhhXaR2yQ/199899/formula_r_pro_odstoupeni_od_smlouvy.docx . Odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny Poskytovatele či na adresu elektronické pošty Poskytovatele: info@whiteagency.cz.

4. Pokud Poskytovatel umožňuje Spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách, potvrdí Spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, vrátí mu Poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Poskytovatel vrátí Spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

6. Odstoupí-li Spotřebitel od Smlouvy, nenese žádné náklady, jestliže jde o smlouvu o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a Poskytovatel jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv Spotřebitel o to výslovně nežádal, nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od Smlouvy zanikne, nebo Poskytovatel neposkytl Spotřebiteli potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 Občanského zákoníku.

7. Odstoupil-li Spotřebitel od Smlouvy, zanikají závazky ze všech vedlejších smluv k témuž okamžiku jako závazek ze smlouvy hlavní bez nákladů pro Spotřebitele s výjimkou úhrad podle § 1832 odst. 2, § 1833 a 1834 Občanského zákoníku. Vedlejší smlouvou je smlouva, jejímž předmětem je plnění související s plněním poskytovaným na základě Smlouvy, a toto plnění je poskytováno Poskytovatelem nebo třetí osobou na základě ujednání mezi nimi.

XI. Práva z vadného plnění
1. Poskytovatel prohlašuje, že přístup ke Kurzům je poskytován v kvalitě, kterou je možné rozumně očekávat s přihlédnutím k jejich povaze, účelu, odměně za jejich poskytování.

2. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že Kurzy jsou poskytovány ve shodě se Smlouvou.

3. Projeví-li se vada Kurzů za trvání závazku, je na Poskytovateli, aby prokázal, že Kurzy jsou poskytovány bez vad.

4. Spočívá-li plnění pouze v jednorázovém úkonu nebo jejich sledu, včetně případů, v nichž Uživatel nabývá právo užívat Kurz trvale, platí, že:
- Poskytovatel odpovídá za vady Kurzu, které Kurz měl při zpřístupnění; a
- Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od zpřístupnění, má se za to, že byl Kurz vadný již při zpřístupnění. Tato doba neběží po dobu, po kterou Uživatel nemůže Kurz užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

5. Vytkl-li Uživatel Poskytovateli vadu Kurzů oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou Uživateli není umožněn přístup ke Kurzům.

6. Je-li Poskytovatel v prodlení se zpřístupněním Kurzů, může Uživatel od Smlouvy odstoupit, nesplní-li Poskytovatel svoji povinnost bez zbytečného odkladu poté, co ho Uživatel vyzval k plnění nebo v dodatečné lhůtě, na níž se strany výslovně dohodly.

7. Uživatel může od Smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že Poskytovatel Kurzy neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření Smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Ustanovení § 1980 Občanského zákoníku se nepoužije. Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy, použijí se § 2389n až 2389p Občanského zákoníku obdobně.

8. Poskytovatel zejména odpovídá Uživateli, že Kurzy:
- odpovídají ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
- jsou vhodné k účelu, pro který je Uživatel požaduje a s nímž Poskytovatel souhlasil; a
- jsou poskytovány s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.

9. Poskytovatel odpovídá Uživateli, že vedle ujednaných vlastností:
- jsou Kurzy vhodné k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
- Kurzy rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídají obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může Uživatel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
- jsou Kurzy poskytovány s příslušenstvím a pokyny k použití, které může Uživatel rozumně očekávat; a
- Kurzy odpovídají zkušební verzi nebo náhledu, které Poskytovatel zpřístupnil před uzavřením Smlouvy.

10. Poskytovatel není vázán veřejným prohlášením podle čl. XI. odst. 8. druhá odrážka těchto Obchodních podmínek prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o uzavření Smlouvy nemohlo mít vliv.

11. Čl. XI. odst. 8. těchto Obchodních podmínek se nepoužije v případě, že Poskytovatel Uživatele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost Kurzů liší a Uživatel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

12. Poskytovatel odpovídá Uživateli také za vadu způsobenou nesprávným propojením digitálního obsahu s digitálním prostředím Uživatele, které bylo podle smlouvy provedeno Poskytovatelem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že propojení provedl Uživatel a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu poskytnutého Poskytovatelem.

13. Uživatel může vytknout vadu, která se u Kurzů projeví nebo vyskytne za trvání závazku.

14. Soud právo z vady přizná i v případě, že nebyla oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl Uživatel při dostatečné péči zjistit.

15. Mají-li Kurzy vadu, může Uživatel požadovat její odstranění, ledaže je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Kurzy měly bez vady.

16. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby nezpůsobila Uživateli značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Kurzů a účel, pro které je Uživatel požadoval.

17. Uživatel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Smlouvy, pokud:
- Poskytovatel vadu neodstranil podle § 2389l Občanského zákoníku nebo je z prohlášení Poskytovatele nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Uživatele;
- se vada projeví i po odstranění; nebo
- je vada podstatným porušením Smlouvy.

18. Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Kurzů bez vady a vadných Kurzů, které byly Uživateli poskytnuty. Mají-li být Kurzy poskytovány po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byly poskytovány vadně; Uživateli náleží sleva i v případě, že odstoupí od Smlouvy.

19. Uživatel nemůže odstoupit od Smlouvy, je-li vada Kurzů jen nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná.

20. Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy, Poskytovatel se zdrží užívání obsahu odlišného od osobních údajů Uživatele, který byl vytvořen Uživatelem při užívání digitálního obsahu; to neplatí v případě, že:
- je obsah bez tohoto digitálního obsahu nepoužitelný;
- se obsah vztahuje výlučně k činnosti Uživatele při užívání digitálního obsahu;
- Poskytovatel smísil obsah s jinými daty a může být oddělen jen při vynaložení nepřiměřeného úsilí; nebo
- byl vytvořen společně s jinými osobami, které mohou obsah nadále užívat.

21. S výjimkou případů podle čl. XI. odst. 16 těchto Obchodních podmínek Poskytovatel zpřístupní Uživateli na jeho žádost obsah odlišný od jeho osobních údajů, který Uživatel při užívání digitálního obsahu jeho prostřednictvím vytvořil nebo uchovával. Poskytovatel tak učiní bezplatně, v přiměřené době a v běžně používaném strojově čitelném formátu.

22. Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy, Poskytovatel může Uživateli zabránit v dalším užívání Kurzů, a to zejména tím, že mu Kurzy nebo Uživatelský účet znepřístupní.

23. Odstoupí-li Uživatel od Smlouvy, zdrží se Uživatel užívání Kurzů, včetně jejich poskytování třetí osobě.

24. Peněžité částky, které má Poskytovatel z důvodu vadného plnění vydat Uživateli, vrátí Poskytovatel na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy Kupující uplatnil u Poskytovatele příslušné právo z vadného plnění. Použije přitom stejný způsob, jakým Uživatel uhradil cenu Kurzů, ledaže Uživatel výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady.

25. Ustanovení § 2174b Občanského zákoníku se použije obdobně v případě vady Kurzů nebo prodlení s jeho zpřístupněním.

26. Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy lze nalézt na tomto odkaze: https://static.showit.co/file/Z5jdExOXQsGe5nhhXaR2yQ/199899/formula_r_pro_odstoupeni_od_smlouvy.docx

27. Uživatel je oprávněn reklamovat vady Kurzů u Poskytovatele prostřednictvím e-mailu na adrese info@whiteagency.cz . V reklamaci je Uživatel povinen přesně specifikovat, v čem spočívá reklamovaná vada a zároveň uvést časové období po dobu kterého se vada vyskytla.

28. Poskytovatel je povinen doručit Uživateli potvrzení o uplatnění reklamace. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejdříve však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud Uživatel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

29. Pokud Spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Poskytovatel vyřídil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že Poskytovatel porušil jeho práva, má možnost obrátit se na Poskytovatele se žádostí o nápravu, pokud Poskytovatel na žádost o nápravu odpoví zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů ode dne jejího odeslání, Spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení svého sporu podle ustanovení § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

30. Příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů s Poskytovatelem je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 00020869, elektronická adresa www.coi.cz nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu zapsaný v seznamu subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky; Spotřebitel má právo volby, na který z uvedených subjektů mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se obrátí.

31. Spotřebitel může pro podání návrhu na mimosoudní řešení svého sporu využít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

32. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran
1. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

2. Uživatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

3. Poskytovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost Webových stránek či přístup k nim na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy Webových stránek nebo jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetí osoby.

4. Uživatel je povinen dodržovat při užívání Webových stránek platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Poskytovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

XIII. Ochrana osobních údajů
1. Poskytovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Poskytovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete zde: https://petragatto.cz/legal 

XIV. Závěrečná ustanovení
1. Tato Smlouva je uzavírána v českém jazyce.

2. V případě  porušení těchto Obchodních podmínek nebo Smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Poskytovatel právo zrušit Uživatelský účet.

3. Tyto Obchodní podmínky, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.

4. Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 21.3.2023